Monthly Archives: August 2021

นโยบายปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม

ลดอัตราการเกิดของเสีย และ คัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศ รักษาสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือมาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

นโยบายการใช้พลังงานทดแทน

โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทดแทนการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อก้าวไปสู่โลกอนาคตที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ

นโยบายดูแลรักษาแหล่งน้ำ

โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ลดการแย่งความต้องการน้ำในชุมชน และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ลดความต้องการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้ และ การอุปโภคบริโภค โครงการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ทำอาหาร ซัก ล้าง เป็นต้น เพื่อให้สิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

นโยบายส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตในชุมชน

โครงการ “ครอบครัวเกษตรอินทรีย์สู่อาหารจัดเลี้ยง” 3minutesfood สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยรับซื้อเป็นตลาดที่แน่นอน รองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรแบบไม่ผ่านคนกลาง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้กับชุมชมและสังคม

นโยบายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม​

โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี บนพื้นที่ป่าตัวอย่างขนาด 30 ไร่ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อใช้ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ในการบริหารทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้น เรามีเป้าหมายในการส่งต่อความรู้ในการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา และการทำกสิกรรมแบบออร์แกนิค 100% เพื่อให้คนที่ได้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ได้จริงและลดการใช้สารเคมี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาและแจกฟรี Mobile Application สำหรับการปลูกต้นไม้และจัดการพื้นที่การเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มรายได้จากการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้เกิดการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่คือหลังจากปลูกแล้วขาดการติดตามผลหรือติดตามดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้อัตราการรอดต่ำ เราได้พัฒนา Application ที่สามารถติดการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยใช้วิธีสแกน QR Code ที่ติดตั้งไว้ที่ต้นไม้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถลงบันทึกข้อมูลการเติบโตของต้นไม้และเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละวัน เพื่อสามารถให้ปุ๋ยหรือรีบรักษากรณีที่ต้นไม้ติดโรคที่อาจทำให้ต้นไม้ตายได้อย่างทันท่วงที

นโยบายกำจัดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็น 0

โครงการนำขยะอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อวนกลับมาใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และกำจัดปัญหาขยะอาหารล้นโลก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว  ในกระบวนการผลิตอาหารในโรงงานของเรา มีเศษอาหารสดที่ไม่สามารถนำมาผลิตอาหารได้ เราได้นำสิ่งที่เหลืออยู่มาผ่านกระบานการหมักทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในไร่ออร์แกนิค ทดแทนการใช้สารเคมีและเป็นการนำทรัพยากรที่เหลือทิ้งกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหาร เพื่อนำไปใช้ทดแทนพลังงานอื่นๆ  ในขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ จะมีการปล่อยก๊าซชีวภาพออกมาซึ่งตามปกติแล้วจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลให้เร่งการเกิดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้น เราจึงนำก๊าซที่ถูกปล่อยทิ้งไป กลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าภายและส่งต่อองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนเพื่อประหยัดพลังงานสิ้นเปลืองที่หมดไป โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินจากกระบวนการผลิตให้กับมูลนิธิและหน่วยงานเด็กยากไร้ ในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  กระบวนการผลิตอาหารของเราจะมีวัตถุดิบที่เกินมาจากการคำนวน วัตถุดิบส่วนนี้เราได้นำไปมอบให้กับสถานที่ หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการอาหารภายในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและลดอัตราการทิ้งวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงาสุด

นโยบายเพิ่มทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการปลูกต้นไม้ป่า ไม้กลาง ไม้เรี่ยดิน ผักอินทรีย์ และ พืชสมุนไพร ในชุมชน ต.สระแก้ว อ.เมือง และ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ภายในไร่ออร์แกนิคของเราที่จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากที่จะปลูกผักออร์แกนิคป้อนเข้าสูโรงงาน เรายังใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้เรี่ยดิน เพื่อพลิกฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมจากการทำกสิกรรมที่ใช้สารเคมี ให้กลายเป็นสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ที่มีพันธ์ไม่หลากหลายสายพันธ์ เช่น กระถินเทพา สัก ประดู่ สะเดา ยางนา ที่ถือเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคา  รวมถึงพืชผักสวนครัวที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ทำกิจกรรมขยายพันธุ์ไม้สู่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ  นอกจากการปลูกป่าภายในพื้นที่ไร่ของเราแล้ว เรายังได้เพาะขยายพันธ์ไม้ เพื่อส่งมอบให้ชุมชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถสร้างรายได้ในอนาคตและเป็นการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในการขยายพื้นที่สีเขียว