Author Archives: order 3minutesfood

5 อาหารกล่องที่บำรุงส่วนที่สำคัญของร่างกาย

        5 อาหารกล่องที่บำรุงส่วนที่สำคัญของร่างกาย        ว่าด้วยเรื่องของอาหารกล่องนั้นมีหลายหลาย แต่ละประเภทนั้นจะมีความสำคัญที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่เลือกซื้อแบบไหน ที่ต้องการสารอาหารมาทดแทนส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และมีประโยชน์มากที่สุดและสำหรับบทความนี้จะเหมาะสำหรับใครที่ใช้ชีวิตติดหน้าจอโดนส่วนใหญ่ จึงให้ความสำคัญกับชาวออฟฟิศ หรือใครที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในช่วง Work From Home ที่ต้องใช้สายตามาก จนไม่มีเวลาออกไปว่างที่จะออกมาทานอาหาร อาหารกล่องจึงเป็นทางเลือกหลักที่ตอบโจทย์ เนื่องด้วยสถาณะการณ์โรคโควิด – 19 ที่กำลังระบาด บางครั้งเราทำงานจนทำให้ร่างกายเหนื่อย อาจจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และโรคอื่น ๆ ตามมา เรามาเลือกทานอาหารที่บำรุงร่างกาย และหันมาใส่ใจดางตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญของเราดีกว่า ด้วยอาหารที่มีประโยชน์แบบจัดหนักกันไปเลย 1.อาหารกล่องที่บำรุงสายตา          แน่นอนเลยว่าสายตาที่ใช้ทำงานทุกวันนั้น โดยเฉพาะทำงานกับหน้าจอ หรือที่มีแสงจ้า ทำให้สายตาเรามีความเสี่ยงต่อโรคอื่น ๆ ตามมา และด้วยทุกวันนี้ออกไปหาซื้ออาหารก็ไม่สะดวก ตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารกล่อง แต่จะเลือกทานอาหารที่มีผลช่วยบำรุงสายตาเรามากขึ้นด้วยดังนี้ พืชผลไม้ตระกูลเบอรี่ เช่น สตรอเบอรี่ บลูเบอรี่ มัลเบอรี่ ราสเบอรี่ ที่หาได้โดยทั่วไป […]

นโยบายปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม

ลดอัตราการเกิดของเสีย และ คัดแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศ รักษาสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือมาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

นโยบายการใช้พลังงานทดแทน

โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทดแทนการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อก้าวไปสู่โลกอนาคตที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเรื่อยๆ

นโยบายดูแลรักษาแหล่งน้ำ

โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ลดการแย่งความต้องการน้ำในชุมชน และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ลดความต้องการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้ และ การอุปโภคบริโภค โครงการบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ทำอาหาร ซัก ล้าง เป็นต้น เพื่อให้สิ่งปนเปื้อนในน้ำลดลงจนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

นโยบายส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตในชุมชน

โครงการ “ครอบครัวเกษตรอินทรีย์สู่อาหารจัดเลี้ยง” 3minutesfood สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยรับซื้อเป็นตลาดที่แน่นอน รองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรแบบไม่ผ่านคนกลาง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้กับชุมชมและสังคม

นโยบายพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม​

โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี บนพื้นที่ป่าตัวอย่างขนาด 30 ไร่ โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อใช้ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ในการบริหารทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เราสร้างขึ้น เรามีเป้าหมายในการส่งต่อความรู้ในการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชา และการทำกสิกรรมแบบออร์แกนิค 100% เพื่อให้คนที่ได้รับการถ่ายทอดสามารถนำไปใช้ได้จริงและลดการใช้สารเคมี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาและแจกฟรี Mobile Application สำหรับการปลูกต้นไม้และจัดการพื้นที่การเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มรายได้จากการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและกระตุ้นให้เกิดการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่คือหลังจากปลูกแล้วขาดการติดตามผลหรือติดตามดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้อัตราการรอดต่ำ เราได้พัฒนา Application ที่สามารถติดการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยใช้วิธีสแกน QR Code ที่ติดตั้งไว้ที่ต้นไม้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถลงบันทึกข้อมูลการเติบโตของต้นไม้และเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละวัน เพื่อสามารถให้ปุ๋ยหรือรีบรักษากรณีที่ต้นไม้ติดโรคที่อาจทำให้ต้นไม้ตายได้อย่างทันท่วงที

นโยบายกำจัดขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบให้เป็น 0

โครงการนำขยะอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อวนกลับมาใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และกำจัดปัญหาขยะอาหารล้นโลก ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว  ในกระบวนการผลิตอาหารในโรงงานของเรา มีเศษอาหารสดที่ไม่สามารถนำมาผลิตอาหารได้ เราได้นำสิ่งที่เหลืออยู่มาผ่านกระบานการหมักทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในไร่ออร์แกนิค ทดแทนการใช้สารเคมีและเป็นการนำทรัพยากรที่เหลือทิ้งกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหาร เพื่อนำไปใช้ทดแทนพลังงานอื่นๆ  ในขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ จะมีการปล่อยก๊าซชีวภาพออกมาซึ่งตามปกติแล้วจะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลให้เร่งการเกิดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้น เราจึงนำก๊าซที่ถูกปล่อยทิ้งไป กลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าภายและส่งต่อองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนเพื่อประหยัดพลังงานสิ้นเปลืองที่หมดไป โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินจากกระบวนการผลิตให้กับมูลนิธิและหน่วยงานเด็กยากไร้ ในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ  กระบวนการผลิตอาหารของเราจะมีวัตถุดิบที่เกินมาจากการคำนวน วัตถุดิบส่วนนี้เราได้นำไปมอบให้กับสถานที่ หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการอาหารภายในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและลดอัตราการทิ้งวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงาสุด

นโยบายเพิ่มทรัพยากรคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการปลูกต้นไม้ป่า ไม้กลาง ไม้เรี่ยดิน ผักอินทรีย์ และ พืชสมุนไพร ในชุมชน ต.สระแก้ว อ.เมือง และ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ภายในไร่ออร์แกนิคของเราที่จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากที่จะปลูกผักออร์แกนิคป้อนเข้าสูโรงงาน เรายังใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้เรี่ยดิน เพื่อพลิกฟื้นผืนดินที่เสื่อมโทรมจากการทำกสิกรรมที่ใช้สารเคมี ให้กลายเป็นสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ที่มีพันธ์ไม่หลากหลายสายพันธ์ เช่น กระถินเทพา สัก ประดู่ สะเดา ยางนา ที่ถือเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคา  รวมถึงพืชผักสวนครัวที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ทำกิจกรรมขยายพันธุ์ไม้สู่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ  นอกจากการปลูกป่าภายในพื้นที่ไร่ของเราแล้ว เรายังได้เพาะขยายพันธ์ไม้ เพื่อส่งมอบให้ชุมชนนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถสร้างรายได้ในอนาคตและเป็นการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในการขยายพื้นที่สีเขียว

ทำบุญบริษัทต้องเตรียมอะไรบ้าง เตรียมอย่างไร ให้จบในทีเดียว

ทำบุญบริษัทต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทำบุญบริษัทต้องเตรียมอะไรบ้างถึงได้บุญ ทำบุญในแต่ละครั้งไม่ว่าจะทำบุญบริษัทต้องเตรียมอะไรบ้าง ก็ต้องมีการจัดเตรียมของอะไรต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความผิดพลาดหรืออะไรไม่ครบ เช่น นิมนต์พระ อุปกรณ์พิธีสงฆ์ อาหาร สังฆทาน เป็นของที่สำคัญในพิธี     ทำบุญบริษัทต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับคนไม่เคยจัดงานนี้ สวัสดีค่ะวันนี้ทางเราขอมาเล่าประสบการณ์ในการจัดงานทำบุญบริษัท ว่าทำบุญบริษัทต้องเตรียมอะไรบ้าง ว่าด้วยว่า ทางบริษัทจะจัดงานทำบุญบริษัทประจำปี ทางเราก็ต้องเตรียมการ อย่างแรกต้องหาฤกษ์วันจัดงานก่อนว่าทางผู้บริหารจะให้ – วันจัดงานหรือฤกษ์ดี ถามว่าเอาวันจัดงานมาจากไหน ก็อาจจะไปหาฤกษ์ดีกับทางพระสงฆ์ให้ท่านดูให้ หรือดูฤกษ์เป็นวันธงชัย วันธงชัย ทุกคนอาจจะสงสัย วันธงชัย คือ  วันที่ดีที่สุด ยามที่ดีที่สุด เหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุด หรืออาจจะเอาฤกษ์สะดวก ตามที่เราสะดวกก็ได้ ถือเป็นวันดีทั้งหมด –การนิมนต์พระสงฆ์  ส่วนใหญ่หากเป็นงานทำบุญบริษัท หรือ ทำบุญบ้าน หรืองานมงคลต่าง ๆ การนิมนต์พระสงฆ์ ส่วนใหญ่จะนิมนต์พระเป็นเลขคี่  จะ 9 รูป ถือว่าเหมาะสมที่สุด แต่หากพื้นที่ไม่พอ 9 รูป สามารถนิมนต์พระ 3 , 5 […]

รีวิวข้าวกล่องเลี้ยงประชุม ประชุมอย่างไร ให้ท้องอิ่ม ไม่ร้องจ๊อก ๆ

ข้าวกล่องเลี้ยงประชุม

ข้าวกล่องเลี้ยงประชุมที่ใคร ๆ ใช้จัดเลี้ยงกัน ข้าวกล่องเลี้ยงประชุม เป็นอาหารปรุงทำสำเร็จรูป โดยมีสารอาหารครบ 5 หมู่ และบรรจุใส่ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อสะดวกในการทาน เหมาะกับงานที่มีระยะเวลาที่จำกัด อาหารกล่องก็เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน วิถีคนเมือง ยึดติดกับความเร่งรีบ     ข้าวกล่องเลี้ยงประชุมใคร ๆ ก็ถูกใจและใช้บริการ ข้าวกล่องที่ใช้จัดเลี้ยง ในปัจจุบันก็ได้มีการจัดเลี้ยงหลายๆ รูปแบบเกิดใหม่ขึ้นมา ข้าวกล่องก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะจัดเลี้ยงสำหรับคนไหนที่ชอบความง่าย ความสะดวก รวดเร็ว และสามารถทานที่ไหนก็ได้ เพราะเป็นอาหารที่จัดเตรียมเป็นชุด ๆ แล้วทำการเสิร์ฟให้กับแขกที่มา หรือให้แขกที่มาร่วมงานเลือกสามารถเลือกอาหารกล่องสำหรับตัวเองได้ก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการนำไปจัดเลี้ยง ในส่วนข้าวกล่องจัดเลี้ยงจริง ๆ แล้วสามารถใช้จัดเลี้ยงได้ทุกงาน ขึ้นอยู่กับทางเจ้าภาพว่าสนใจจะจัดเป็นแบบไหน แต่ข้าวกล่องก็ถือว่าเป็นการบริการที่ถูกใช้บริการบ่อยกับงาน ข้าราชการ งานบริษัท งานสัมมนา  ข้าวกล่องเลี้ยงประชุม เป็นรูปแบบการจัดเลี้ยงและบริการอย่างหนึ่งในการรับรองแขกในงานประชุมต่าง ๆ สะดวกในการจัดสรร และการรับประทาน เหมาะแก่งานที่มีระยะเวลาจำกัด อย่างเช่น การจัดงานประชุม ขอพูดก่อนเลยว่า ทางเราได้ใช้บริการของทางที่นี่จริง ไม่ได้เป็นหน้าม้าแต่อย่างใด กล่าวข้างต้น เรารับอาหารกล่องไปวันที่ 4/5/21 จำนวน 60 กล่อง […]